cataleg juli garreta soc sant feliu de - Sóc Sant Feliu de Guíxols

Document núm. 03

Crònica de la funció que va tenir lloc el 3 de novembre de 1906 al Teatre Municipal de Girona, en la qual Joan Goula va dirigir una de les primeres sardanes per a orquestra de les quals es té notícia. Es tracta d’una instrumentació de Somni gris de Garreta. Aquesta interpretació va tenir lloc en una representació de Bruniselda, òpera d’Enric Morera. El Diario de Gerona va anunciar uns dies abans que l’obra era «dirigida y concertada por el maestro Goula», és a dir, que suposadament el director també era el responsable de l’arranjament. En canvi, en la segona notícia, que correspon a una interpretació executada en el marc d’una representació de La Bohème al Teatre Novetats de Sant Feliu de Guíxols, s’atribueix la versió orquestral al mateix Garreta. La distància de només un any fa poc probable que s’estiguin referint a dues obres diferents i, per tant, una de les informacions devia ser errònia.

[…] Y se va tocar la sardana Somni gris del senyor Garreta, a qui el públich va demanar amb insistencia y va anar a buscar lo mestre Goula oferintli la batuta: pero lo senyor Garreta va excusarse eludint lo que tots voliam, fugint rapidament en mitg dels aplausos. Somni gris, respon molt be la música al nom; pero es sardana de gran dificultat y atent mes a l’habilitat del compositor que a la sardana: es mes clássica que pastoril y el poble: mes per esperits elevats y ja iniciats en la técnica musical, que no aquell encís que s’sen, y queda, y que es arrencat del natural per que ho es.

Bosch y Armet, «Cosas d’Art», Lo Geronés (10-XI-1906:2).

[…] En un dels intermedis la orquesta tocá, no pas bé, la hermosa sardana «Somni gris», d’En Juli Garreta, arreglada á gran orquesta per l’autor, el qui fou objecte d’una ovació.

M[arià] V[inyas], «De Teatre», Llevor (9-XI-1907:3).